Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky společnosti Investorees s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 14052610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359632 (dále jen „my“ v příslušném tvaru a pádě) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy (či smluv) uzavřených mezi námi jako poskytovatelem služby a sublicence (dále jen jako „my“) a Vámi jako odběratelem služby a nabyvatelem sublicence (dále jen „Vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu, který je provozován na webovém rozhraní www.investorees.com (dále jen „webové rozhraní“). 

Potřebujete-li nás kontaktovat, využijte prosím následující kontaktní místa: adresa našeho sídla (viz. výše), e-mail: info@investorees.com, tel.: 607733867

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Jaké nabízíme služby?

Vedle jiných služeb a produktů poskytujeme zejména služby a obsah rozvíjející finanční gramotnost, investorské know-how, edukaci investorů a finanční poradenství, a to prostřednictvím různých produktů, ke kterým náleží zejména Investorees Channel obsahující placený audiovizuální obsah výše uvedeného zaměření (dále jen „obsah“) a Investorees Advisory, prostřednictvím kterého poskytujeme odborné poradenství. Upozorňujeme Vás, že odborné poradenství je poskytováno na základě dalších individuálních ujednání, které s námi můžete uzavřít, která pak definují náš smluvní vztah a tyto obchodní podmínky se tedy na sekci Investorees Advisory nevztahují. 

1.2. Jaká užívací práva k obsahu získáte?

Pro odběr obsahu umístěného v placené sekci Investorees Channel (dále jen „Placená sekce“) se musíte nejprve zaregistrovat (viz. dále v čl. 2 těchto obchodních podmínek). Obsah v sekci Investorees Channel tvoří soubor autorských děl, ke kterým vykonáváme majetková autorská práva, a zaplacením ceny služby (předplatného) Vám k nim udělíme sublicenci. Není-li na webovém rozhraní stanoveno výslovně jinak, pak platí, že nabízená a poskytovaná sublicence je udělena jako nevýhradní, teritoriálně a množstevně neomezená, časově omezená na dobu, na kterou jste uhradil cenu služby (předplatné), a je poskytována pouze za účelem shlédnutí děl (tj. streaming, nikoliv jejich ukládání a stahování) pro Vaši osobní potřebu (dále jen „sublicence“). Upozorňujeme Vás, že nejste zejména oprávněni sdílet obsah s dalšími subjekty, využívat jej komerčním způsobem ani jinak zneužívat poskytovaná díla a poskytovanou služby.    

1.3. Jaké služby Vám poskytujeme?

Bez registrace můžete volně užívat neplacené sekce našeho webového rozhraní. Po registraci, objednávce služby a úhradě ceny služby (předplatného) Vám na sjednanou dobu zpřístupníme Placenou sekci webového rozhraní a s ní spojené služby, zejména sublicence k obsahu, který je umístěn v Placené sekci, a Vy máte právo Placenou sekci a obsah v ní umístěný využívat po dobu, na kterou hradíte příslušnou cenu služby (dále jen „cena“). Cena zahrnuje odměnu za sublicence k obsahu vč. nákladů spojených s provozem Placené sekce a poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby. Právo užívat obsah na základě sublicence a související práva nabýváte vždy až zaplacením celé ceny.

Upozorňujeme Vás, že prostřednictvím Placené sekce neposkytujeme investiční poradenství, finanční poradenství, ani investiční doporučení či obdobné služby. Veškeré informace jsou prezentací zkušeností autorů analýz a nelze je brát jako reklamu či investiční doporučení. Obchodování na finančních trzích je rizikové a nese s sebou možnost ztráty části, nebo i celého investičního kapitálu. Prezentované dosavadní výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích a neodráží realitu obchodování na burze. 

1.4. Je každá uzavřená smlouva spotřebitelskou smlouvou a máte právo od ní odstoupit?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele. 

Jste-li však spotřebitelem, pak se na vás vztahuje speciální ochrana, zejména máte s ohledem na charakter poskytovaných služeb (i) právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo webové rozhraní a (ii) právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní). 

Objednávkou služby však výslovně souhlasíte s tím, že Vám službu poskytneme před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a tudíž nejste oprávněn/a od smlouvy odstoupit. Výslovně Vás rovněž upozorňujeme, že placená služba na našem webovém rozhraní (užívání obsahu v Placené sekci) je digitálním obsahem, který Vám doručujeme bez hmotného nosiče. Objednáním tedy výslovně souhlasíte, že Vám ji dodáme ještě před uplynutím lhůty, ve které jste jako spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy, a zároveň vás výslovně upozorňujeme, že tedy nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

Ve vztahu k jinému než digitálnímu obsahu (pokud takový nabízíme) můžete odstoupit dle čl. 5 těchto obchodních podmínek. K datu vydání těchto obchodních podmínek však žádný jiný než digitální obsah (viz. výše uvedené prohlášení) nenabízíme a prostřednictvím čl. 5 těchto obchodních podmínek tedy plníme pouze svou informační povinnost dle platných právních předpisů a informujeme o způsobu odstoupení od smlouvy z naší strany.

1.3. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí (i) Vaší objednávkou služby podanou v souladu s pokyny na webovém rozhraní, přijatou z naší strany, (ii) těmito obchodními podmínkami, (iii) zásadami ochrany osobních údajů, a v otázkách jinak neupravených, (iv) platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, v účinném znění (dále jen „Autorský zákon“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (pouze pokud jste spotřebitelem). V případě rozporů má přednost dokument řazený v tomto seznamu výše.

Smlouva se řídí českým právem. Pokud smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vylučuje se uplatnění kolizních norem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád, který se na Vás vztahuje poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Uzavřením smlouvy na sebe obě smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Podáním objednávky, zejm. potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. 

  1. REGISTRACE A OBJEDNÁVKY SLUŽBY

2.1. Jak se registrujete?

Do Placené sekce se registrujete prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. Vaše registrace musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři jako povinné, zejména Vaše správné a pravdivé osobní údaje. Zároveň si při registraci nastavíte přístupové údaje do Placené sekce a přístupové heslo. Poskytnete nám rovněž, ve Vámi zvoleném rozsahu, souhlas se zpracováním osobních údajů a odsouhlasíte i tyto obchodní podmínky, případně i další dokumenty na které budete upozorněn/a. Vámi nastavené heslo prosím uchovávejte v tajnosti, nesete odpovědnost za jeho případné zneužití. Registraci Vám potvrdíme e-mailem. 

2.2. Jak služby objednáváte?

Objednávku zvolené služby (například předplatného do Placené sekce) podáte stisknutím tlačítka „Předplatné“ . Podáním objednávky považujeme údaje uvedené v objednávce za správné a úplné a potvrzujete nám, že jste se seznámil s podmínkami objednané služby (vč. těchto obchodních podmínek) a souhlasíte s nimi). O obdržení objednávky Vás budeme informovat e-mailem, jde však pouze o automaticky odesílanou zprávu. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Po podání objednávky budete přesměrováni na platební bránu, kterou používáme pro zaplacení služby. Přijímáme pouze platby platebními kartami. Upozorňujeme Vás, že pokud je tak uvedeno na našem webovém rozhraní, mohou být platby z platební karty sjednány jako rekurentní, tj. u těchto plateb zadáváte příkaz k úhradě pouze s první platbou, na základě, které se následně automaticky strhává stejná částka v pravidelných sjednaných časových intervalech (tj. platby jde o pravidelné platby z karty). Rekurentní platby jdou zrušit následujícím způsobem: na web stránce v záložce „Profil“, kde jsou informace o předplatném -> tlačítko „Změnit“ -> objeví se obrazovka s popisem předplatného a tlačítkem „Zrušit“ -> vyskočí pop up okno, kde potvrdíte volbu „Zrušit“.

 

2.3. Kdy je smlouva o poskytnutí služby uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nám doručíte řádnou objednávku a obdržíme rovněž potvrzení o úhradě ceny služby. Následně Vám bez zbytečného odkladu zpřístupníme objednanou a zaplacenou službu (Placenou sekci). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní. 

2.4. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné poskytované slevy z ceny nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní vyplývá nebo je s Vámi individuálně dohodnuto výslovně něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání či zpracování objednávky, nejsme povinni dodat Vám plnění za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na již odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany, tím však není dotčeno možné použití dvou výše uvedených odstavců. Pokud však došlo ke zvýšení ceny a máte nastaveno rekurentní placení z platební karty (viz. odst. 2.2. tohoto článku obchodních podmínek), a budeme-li chtít zvýšit Vámi hrazenou cenu služby pro další období, kontaktujeme Vás a dohodneme se s Vámi na řešení situace, případně jsme oprávněni Vám ukončit poskytování uvedené služby do 30 dnů ode dne změny ceny služby, kterou rekurentně hradíte.

2.5. Jak uzavřenou smlouvu získám?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran, archivujeme ji v elektronické podobě. 

2.6. Co když něčemu ve smlouvě nerozumím?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.7. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete v současné době uhradit pouze platební kartou online. Další způsoby platby jsou případně uvedeny na webovém rozhraní.

3.2. V jaké měně můžete platit?

Platba za služby je možná v českých korunách (Kč) a v eurech (EUR).

  1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak služby dodáváme?

Jelikož poskytujeme služby elektronickým způsobem a obsah je digitální povahy bez zasílaného nosiče, dodáváme Vám službu tím, že Vám umožníme využívat Placenou sekci, do které se přihlásíte prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. Placená sekce je přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přičemž dostupnost neklesne pod 95% času měsíčně s výjimkou předem ohlášených úprav, updatů, upgradů či prováděných změn.

Pro využití služby si musíte na vlastní náklady a odpovědnost zajistit přístup k síti internet. Dovolujeme si upozornit, že neodpovídáme za jakékoliv výpadky služby internet způsobené jakoukoliv skutečností, která není výlučně na naší straně.   

4.2. Jaké jsou náklady na dodání služby?

Náklady na dodání služby jsou již zahrnuty v ceně služby. 

4.3. Kdy Vám službu dodáme?

Službu (Placenou sekci) Vám zpřístupníme bez zbytečného odkladu po objednání a zaplacení služby, přičemž rozhodující je námi přijatá informace o tom, že služba byla z Vaší strany uhrazena, což obvykle trvá v řádu minut od provedení úhrady z Vaší strany. Upozorňujeme Vás na to, že dobu potvrzení platby externím dodavatelem nemůžeme vždy ovlivnit. Dodáním služby podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám umožněno využití Placené sekce z naší strany, a to bez ohledu na to, kdy do Placené sekce Vy skutečně přistoupíte. 

4.4. Co se stane v případě, že službu nevyužíváte?

Služba spočívá s v možnosti (nikoliv povinnosti) obsah Placené sekce využívat. Je jen na Vás jak často a v jakém rozsahu obsah Placené sekce využíváte. Nevyužívání obsahu Placené sekce z důvodů na Vaší straně není důvodem pro vracení zaplacené ceny.  

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Pokud jde o jiné plnění než služba nebo digitální obsah bez hmotného nosiče, od kterých odstoupit nemůžete (viz. čl. 1.4. těchto podmínek), můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí plnění. Pro ulehčení jsme pro Vás připravili formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy, který prosím zašlete na naši kontaktní adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Toto odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Byl-li společně s plněním poskytnut dárek nebo sleva podmíněná uskutečněním nákupu, platí, že byly darovací smlouva či ujednání o poskytnutí slevy uzavřeny s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran, pozbývá darovací smlouva a/nebo ujednání o poskytnutí slevy účinnosti a dárek či poskytnutou slevu jste povinni vrátit společně s vraceným plněním.

5.3. Jakým způsobem nám vrátíte fyzické zboží?

V případě fyzického zboží, pokud jej nabízíme, jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši kontaktní adresu (viz. výše).  

5.4. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od řádného odstoupení od smlouvy, ke kterému došlo v souladu s platnými právními předpisy. 

5.5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech (i) technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena plnění (článek 2.4. těchto podmínek), (ii) plnění z objektivních příčin (např. uplynula autorská práva) není možné za původních podmínek dodat, (iii) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním nebo nebezpečným. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu plnění, vrátíme Vám příslušnou poměrnou část ceny na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze v tomto případě vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy a sdělení potřebných údajů z Vaší strany.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Kde a jak můžete vady reklamovat?

Práva z vadného plnění uplatněte prosím na kontaktních místech uvedených v záhlaví těchto obchodních podmínek. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V rámci reklamace vždy uveďte alespoň (i) své osobní údaje, abychom Vás mohli identifikovat, (ii) popis vady (iii) Váš návrh na způsob řešení reklamace. 

Doručenou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se nedohodneme jinak. Vyřídíme-li reklamaci bezodkladně, vystavíme Vám potvrzení o jejím uplatnění či způsobu vyřízení jen na Vaši výslovnou žádost, tímto však nejsou dotčena Vaše práva plynoucí z platných právních předpisů.

6.2. Co když se na řešení vady nedohodneme?

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a odběratelem.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb v Placené sekci jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících spotřebitelských záležitostí, jakož i technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

7.3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet), s čímž souhlasíte. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné či textové formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu (jste-li registrovaný zákazník).

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Znění smlouvy (včetně obchodních podmínek) můžeme měnit či doplňovat. Vyhrazujeme si právo i služby částečně či úplně zrušit, o čemž Vás však předem informujeme. 

 

Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.6.2022